Tietosuojalauseke ja asiakasrekisteri

TIETOSUOJALAUSEKE

 1. Henkilötiedot
  1. Henkilötietojen kerääminen
   Kromax Consulting Oy noudattaa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä henkilötietolakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Tiettyjen Kromax Consulting Oy:n tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain täyttämällä yhteystiedot. Kromax Consulting Oy ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.
  2. Henkilötietojen käyttötarkoitus
   Kromax Consulting Oy käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja muihin vastaaviin tarkoituksiin sekä kehittääkseen tuotteitaan. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, esimerkiksi kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin.
  3. Rekisteriseloste
   Henkilötietojen käytöstä, mukaan lukien rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, kerrotaan tarkemmin Kromax Consulting Oy:n rekisteriselosteessa (Sivun pohjalla) Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat asianomaisessa rekisteriselosteessa.
 2. Tietoturva
  Kromax Consulting Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Kromax Consulting Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.
 3. Lausekkeen päivitykset
  Lauseke on päivitetty viimeksi 20.05.2018.

ASIAKASREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä
  Kromax Consulting Oy
  Y-tunnus FI25785414
  Osoite: Siemenkuja 3, 00700 Helsinki, Finland
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Jyri Majalahti / jyri@kromax.fi / +358 44 590 0353
 3. Rekisterin nimi
  Kromax Consulting Oy:n asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus tai tarjous, jossa rekisteröity on osapuolena

   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja laskutus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot säilytetään, kunnes asiakas toisin toivoo.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tarjouspyynnöistä, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas vapaaehtoisesti luovuttaa tietojaan.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
  • Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  • Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
  1. Sähköisesti tallennetut tiedot
   Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
  2. Manuaalinen aineisto
   Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.
 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).